خانه / امین برنجیان

امین برنجیان

سفته

سفتهسفته که نوعی سند تجاری است در ماده307قانون تجارت اینگونه تعریف شده است:”سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.”سفته باید دارای امضا یا مهر و تاریخ پرداخت …

ادامه نوشته »

چک

چکقانون گذار،چک را اینگونه تعریف کرده است:”نوشته ایست که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.”برای مطالبه وجه چک،قانون گذار مهلت هایی را معین نموده است:1)اگر محل صدور و محل تادیه یکی باشد،دارنده باید ظرف15روز از …

ادامه نوشته »

تهدید

تهدیداگر فردی،دیگری را برای انجام امری مذموم و ناپسند و نامشروع بترساند،به این نوع ترساندن،تهدید گویند بنابراین عملی که بدان تهدید می شود بایستی رفتار غیرقانونی و مذموم و مورد نکوهش باشد بنابراین اگر فردی دیگری را تهدید به شکایت از طریق مجاری و مراجع قانونی نماید در این حالت …

ادامه نوشته »

توهین

توهیناز جمله جرایمی که کرامت و شان و منزلت انسانی و اجتماعی را خدشه دار می کند توهین است که به معنای نسبت دادن ناسزا و فضیحت به شخص است.توهین که از واژه وهن گرفته شده در ادبیات فارسی به معنای خوار و ضعیف و پست شمردن است در عالم …

ادامه نوشته »

سرقت

سرقتازجمله مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص،سرقت است که در ماده267قانون مجازات اسلامی مصوب1392ربودن مال متعلق به غیر تعریف شده است.بنابراین برای وقوع جرم سرقت،مالیت شیء(دارای ارزش مالی بودن مسروقه)ضروری است همچنین مسروقه باید قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد و بتوان مال را جابجا نمود.شرط دیگر …

ادامه نوشته »